SAMHANDELSBETINGELSER

Senest opdateret 08-08-2017

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SALG TIL ERHVERVSKUNDER

1. ANVENDELSE

1.1 Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
(”Betingelserne”)
gælder for alle aftaler om ShowIT Media IVS’s,
CVR-nummer 37202274, (”Virksomheden”) salg og levering
af serviceydelser, produkter, reservedele og tilknyttede
ydelser til erhvervskunder.

2. AFTALEGRUNDLAG

2.1 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud
og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens
salg og levering af serviceydelser, produkter,
reservedele og tilknyttede ydelser til kunden
(”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt
på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden
udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende,
hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3 Standard

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til
kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

2.4 Kundens medvirken.

Kunden skal give virksomheden adgang til personale og
oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at levere en
ydelse eller produkt.

2.5 Lovgivning og standarder

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelser
opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes
til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet
skriftligt.

3. PRODUKTER, RESERVEDELE OG YDELSER

3.1 Produkter og reservedele

Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og
leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning
ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer
reservedele til et produkt i mindst 6 måneder efter, at det
er leveret til kunden.

3.2 Ydelser

Tilknyttede ydelser, som virksomheden sælger og leverer
til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter
eller reservedele såsom installation og konfiguration
udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk
lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning

Serviceydelser, Produkter, reservedele og tilknyttede
ydelser, som virksomheden sælger og leverer til kunden, er
beregnet til det ved salget angivne formål og til brug i Danmark-
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget
er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for
tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål
eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde
virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde
ansvar for sådant tab eller skade.

4. PRIS OG BETALING

4.1 Pris

Prisen for serviceydelser, produkter, reservedele og tilknyttede
ydelser følger virksomhedens gældende prisliste
på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens
ordre, med mindre parterne har aftalt andet skriftligt.
Alle priser er eksklusive moms, fragt og forsikring.

4.2 Kørsel

Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelse
af serviceydelser refunderes af kunden til de satser,
der til enhver tid fastsættes af staten.

4.3 Udgifter

Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen
af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et
håndteringstillæg på 6%

4.4 Betaling

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser, produkter,
reservedele eller tilknyttede ydelser senest, den
på faktura angivne betalingsdato. Som standard 8 dage fra
faktura dato, med mindre parterne har aftalt andet
skriftligt. Såfremt betalingsdatoen falder på en helligdag
eller anden dag, hvor bankerne er lukket, skal kunden
betale senest sidste bankdag inden betalingsdatoen.

5. FORSINKET BETALING

5.1 Ejendomsret

Ejendomsretten på leverede og ikke-leverede serviceydelser,
produkter, reservedele og tilknyttede ydelser tilhører
fuldt ud virksomheden så længe Virksomheden ikke har
modtaget den fulde betaling for fremsendte faktura
inkl. evt. rykkergebyr og renter.

5.2 Renter og gebyr

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser,
produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt
af årsager, som virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden
ret til rente af det forfaldne beløb iht.
gældende dansk lov om morarente fra forfaldstid og til
betaling sker (pt. 9,02% pr. år). Der opkræves desuden et
rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, som sendes til kunden.
Faktura anses først, at være betalt når alle renter og
gebyrer er betalt.

5.3 Ophævelse

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for
produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14
dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling
fra Virksomheden, har virksomheden ud over rente efter
pkt. 16 ret til at:
(i) Ophæve salget af de serviceydelser, produkter,
reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen
vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, produkter,
reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er
leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor,
og/eller (iii) gøre andre misligeholdelsesbeføjelser gældende.

6. TILBUD, ORDRER OG ORDRERBEKRÆFTELSER

6.1 Tilbud

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato,
tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter
acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden,
medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer

Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller
tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre
skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret serviceydelse,
produkt, reservedel eller ydelse:
(i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse,
(iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser,
(vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og
(ix) Leveringsbetingelser.

6.3 Ordrerbekræftelser

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag
af en ordre på serviceydelser, produkter, reservedele eller
tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage
efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser,
produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens
skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser,
produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke
stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget,
og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende
vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden
skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.
I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
For ordre afgivet via Online Shop, Se afsnit 8.

7. LEVERING

7.1 Leveringsbetingelser

Virksomheden sørger for fragt og forsikring, som påføres
kundens faktura, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Levering betragtes som sket ved levering på kundens
anførte leveringsadresse. Ved elektroniske produkter
betragtes levering som værende fuldført når virksomheden
har afsendt email til kunden om at levering er gennemført.

7.2 E-mails

Det er til enhver tid kundens ansvar at sikre, at e-mails fra
virksomheden kan modtages og ikke bliver afvist, ryger i
spam filter eller på anden vis ikke kan leveres.

7.3 Leveringstid

Virksomheden leverer alle solgte serviceydelser, produkter,
reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår
af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har
ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre
parterne har aftalt andet.

7.4 Undersøgelse

Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og
tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en
fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal
den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en
fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have
opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden,
kan den ikke senere gøres gældende.

8. FORSINKET LEVERING

8.1 Meddelelse.

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser,
produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden
kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet
leveringstid.

8.2 Ophævelse

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser, produkter,
reservedele eller tilknyttede ydelser senest 10 dage efter den aftalte
leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden
ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved
skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder
i anledning af forsinket levering.

9. GARANTI

9.1 Garanti

Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser
er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse ved
leveringen. Ved væsentlige fejl og mangler ved levering, skal virksomheden
straks underrettes så en DOA sag kan oprettes.
Virksomheden giver ikke nogle selvstændige garantier for serviceydelser,
produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, men henviser til producentens
produktgaranti.

9.2 Undtagelser

Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der
skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller
vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig
praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) reparation eller ændring udført
af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er
uden ansvar for.

9.3 Meddelelse

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden
ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden.
Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget,
ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres
gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt
fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Undersøgelse

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden
om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden,
om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning
sende defekte dele til Virksomheden eller producenten. Kunden bærer
omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden
eller producenten. Virksomheden eller producenten bærer omkostningerne
ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen
er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden
efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper
Virksomheden eller producenten fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte
eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på
kundens egen udskiftning eller reparation.

9.6 Ophævelse.

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af
garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til
kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen
eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan
kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden
varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre
rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser, produkter,
reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af
pkt. 9.

10. ANSVAR

10.1 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret
med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar

Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede
produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig
lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang
Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens
ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 80 % af det
salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden
netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår.
Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet
forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden
ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion,
salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt
eller groft uagtsomt.

10.5 Force majure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden
ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser,
som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe
force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for
Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset
ved aftalens indgåelse. Force majeure kan være, men er ikke begrænset til,
usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk,
leveringssvigt fra producent og arbejdsstridigheder.

11 IMMATERIELLE RETTIGHEDER

11.1 Ejendomsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende
serviceydelser, produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder
patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden
eller dennes samarbejdspartnere.

11.2 Licens

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, ikke-overdragelig licens
til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med
Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for
kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem
parterne. Herunder ikke softwarelicenser fra tredjepart, der er omfattet af
selvstændige licensvilkår.

11.3 Krænkelse

Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle
rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at
fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre
de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker,
(iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke
krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til
den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 20% pr. år siden leveringen.
Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles
eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

11.4 Krænkelse Serviceydelser

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af
tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig.
I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede
serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal
kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12. FORTROLIGHED

12.1 Videregivelse og brug.

Kunden må ikke viderebringe eller sætte andre i stand til at bruge
virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset
art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig
kendskab til eller rådighed over virksomhedens forstrolige oplysninger
som beskrevet i pkt. 13.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne
forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.

12.3 Varighed

Kundens forpligtelser efter pkt 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og
uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. GÆLDENDE RET OG VÆRNETING

13.1 Gældende ret

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Tvister

Såfremt der skulle opstå en tvist mellem virksomheden og kunden, som ikke
kan afgøres ved intern mægling, skal tvisten forsøges afgjort ved mægling af
tredjepart, som kan godkendes af begge parter. tredjepart skal være uvildig.
Den part der påberåber sig tvisten skal betale omkostninger til tredjepart.

13.3 Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel og som
ikke kan afgøres ved mægling af tredjepart, skal afgøres ved Retten i Nykøbing
F. eller dennes stedfortræder.